مسافرکش بدون مسافر داشته می رفته، کنار خیابون یه مسافر مرد با قیافه مذهبی می بینه کنار میزنه سوارش می کنه. مسافر روی صندلی جلو می نشینه. یه دقیقه بعد مسافر از راننده تاکسی می پرسه: آقا منو می شناسی؟
راننده می گه: نه...
راننده واسه یه مسافر خانم که دست تکون می داده نگه می داره و خانمه عقب می نشینه. مسافر مرد دوباره از راننده می پرسه: منو می شناسی؟
راننده می گه: نه. شما؟
مسافر مرد می گه: من عزرائیلم.
راننده می گه: برو بابا! اُسکول گیر آوردی؟
یهو خانمه از عقب به راننده می گه: ببخشید آقا شما دارین با کی حرف می زنین؟
راننده تا اینو می شنوه ترمز می زنه و از ترس فرار می کنه...
بعد زنه و مرده با هم ماشین رو می دزدند!