عکاس : امیر خسروی | Photo by : Amir Khosravi


گوش کن ...
خاموش ها گویاترند، در خموشی های من فریادهاست ...
فریدون مشیری
عکاس : امیر خسروی