مثل گنجشکی که زیر برفا مونده
همه ی دلتنگیم پیش تو جا مونده
یه نفر اینجاس که ، تو رو دوست داره هنوز
که تو چهار فصل دلش ،برف می باره هنوز
یه نفر منتظره تو بهارش باشی ، تا کنارت باشه تا کنارش باشی
یخ زدن دستای من ، زل زدم به رد پات
دستامو ها می کنم، کو اجاق خنده هات؟!
شاخه هام خشکیدن ، ریشه هام از دردن 
شونه هام می لرزن ،استخونام سردن
یه نفر اینجاس که تو رو دوست داره هنوز
که تو چها رفصل دلش برف می باره هنوز
رد چشمامو نگاه کن ، دستامو بگیر تو دستات ، یخ این دستارو واکن 
خنده هات سبزه ی عیدن، خنده هاتو دوست دارم
منو با خنده صدا کن
با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی...
کی بهارو دوست نداره
عزیزم خودت می دونی
فصل، فصل تو که عشق ِ
چهار فصل من بهاره...